آدرس:

خیابان توحید ، خیابان حکمت شمالی ، خیابان شهید لطفی پ ۲۲

شماره تماس :

۱۵-۳۸۲۰۸۲۱۳-۰۲۵ – ۳۸۲۰۸۰۲۵-۰۲۵ – ۳۸۲۰۷۹۸۶-۰۲۵ – ۳۸۶۰۲۸۲۵

شماره تماس :

۰۲۵-۳۸۶۰۲۸۲۵

ساعت کار دفتر :

شنبه تا پنج شنبه ، ۸ صبح تا ۱۷

رایانامه :

info@parsabzaryekta.ir