شرایط اهداء نمایندگی فروش شرکت پارس ابزار یکتا   

شرکت پارس ابزار درسراسر کشورعزیزمان ایران اقدام به جذب نماینده فعال مینماید که شرایط این واحد به صورت فهرست وار در زیرخدمتتان ارائه میگردد:

۱-داشتن مغازه ابزارفروشی درمرکز شهر مورد نظر

۲-حسن شهرت و سابقه کاربالا و مفید

۳-خرید حداقل ۲۰ کارتن از محصول

۴-تنظیم قرارداد نمایندگی پارس ابزار با شخص متقاضی

۵-بعد از اعطای نمایندگی از طرف شرکت پارس ابزار به فرد متقاضی این شرکت متعهد میگردد که در داخل آن شهر فروش دیگری به غیراز نماینده خود نداشته باشد.

۶-تعهد نماینده مبنی بر حسن نیت نسبت به انجام پخش محصول پارس ابزار

در نهایت اطلاعات کامل و دقیق متعاقبا از طریق سایت شرکت به اطلاع نمایندگان محترم خواهد رسید.